รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก

 ลำดับที่  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ % การถือหุ้น
  1  กระทรวงการคลัง  51.033
  2  กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)  7.561
  3  กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)  7.561
  4  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด  4.568
  5  กองทุนรวม ออมสิน  2.388
  6  THE BANK OF NEW YOUK MELLON  1.331
  7  NORBAX INC.,13  1.052
  8  HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD  0.873
  9  STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR AUSTRALIA  0.718
 10  STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY  0.671

 

ณ วันที่ 16/03/2554